USLUGA ORGANIZOVANJA POSLOVA IZ BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU

Pored osnovne delatnosti na osnovu dugogodišnjeg praktičnog iskustva u primeni preventivnih mera za bezbedan i zdrav rad u tehnološkom procesu koji kod poslodavca PRO INDUSTRY DOO spada u kategoriju visokorizičnih tehnologija, zbog specifičnih rizika(rad na visini, u dubini,u vodi), PRO INDUSTRY DOO je odlučila da svoje iskustvo podeli sa ostalim pravnim licima.

Činjenica da se radne aktivnosti u PRO INDUSTRY DOO obavljaju bez povreda na radu, profesionalnih obolenja i obolenja u vezi sa radom uz primenu potrebnih savremenih preventivnih mera je osnovni uslov koji je doveo daod marta 2014 godine na osnovu LICENCE ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU BROJ:164-02-00022/2014-01 pruža usluge organizovanja poslova iz bezbednosti i zdravlja na radu.

Na osnovu licence u skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlja na radu(„Službeni glasnik RS“ broj 101/05) i dugogodišnjeg radnog iskustva iz bezbednosti i zdravlja na radu nudimo usluge:

 • Izrade normativnih akata iz bezbednosti i zdravlja na radu(pravilnik iz biznr, program osposobljavanja zaposlenih za bizr, pravilnik o ličnim zaštitnim sredstvima);
 • Izrade Akta o proceni rizika i revizije postojećeg;
 • organizovanje poslova iz bezbednosti i zdravlja na radu za sva pravna lica po ugovoru na mesečnom nivou;
 • organizovanje osposobljavanja zaposlenih za bezbedan i zdrav rad;
 • vođenje evidencija iz bezbednosti i zdravlja na radu(po Praviniku o evidencijama);
 • komunikacija sa nadležnom inspekcijom rada;
 • organizovanje periodičnih pregleda i ispitivanja sredstava i opreme za rad;
 • organizovanje periodičnih pregleda i ispitivanja usloa radne okoline;
 • izrada Elaborata o uređenju gradilišta i Plana preventivnih mera;
 • pružanje usluga koordinatora za izvođenje radova na privremenom ili pokretnom gradilištu po ugovoru;
 • izrade normativnih akata iz zaštite od požara(pravila zaštite od požara, program osnovne obuke zaposlenih iz zaštite od požara, evakuacini planovi);
 • osposobljavanje zaposlenih iz zaštite od požara;
 • organizovanje pregleda i ispitivanja ispravnosti sredstava i opreme za gašenje požara(hidrantska mreža, vatrogasni aparati, sistem za dojavu požara, električne instalacije, gromobranske instalacije);
 • komunikacija sa nadležnom inspekcijom dostavljanje izveštaja i obaveštenja;
 • vođenje evidencija iz zaštite od požara;

Navedene usluge u PRO INDUSTRY DOO NOVI SAD vrši stručno lice sa Uverenjem o položenom stručnom ispitu o praktičnoj osposobljenosti za obavljanje poslova iz bezbednosti i zdravlja na radu broj 152-02-00318/2006-20 diplomirani inženjer ZNR Slađana Mišić.

Telefon za kontakt i informacije o načinu organizovanja poslova iz bezbednosti i zdravlja na radu je u vašem pravnom licu je:062 / 536 092 ili 064 / 6576365.

Koordinator za izvodjenje

Koordinator za izvodjenje (Custom)

Licenca PRO INDUSTRY

Licenca PRO INDUSTRY (Custom)

Uverenje lice za BIZNR

Uverenje lice za BIZNR (Custom)